Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được mô tả ở bảng sau: img1 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

Etyl axetat, glucozơ, etylamin và phenol.

B.

Etyl fomat, glucozơ, etylamin và anilin.

C.

Etyl fomat, fructozơ, anilin và phenol.

D.

Etyl axetat, glucozơ, etylamin và anilin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.