Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.

B.

Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.

C.

Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.

D.

Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của các chất để chọn được đáp án phù hợp với kết quả thí nghiệm.

Hướng dẫn giải:

Xét A: Anilin không thõa mãn tính chất của X là hòa tanimg1tạo dung dịch xanh lam.

Xét B: Thõa mãn.

Xét C: Anilin không thõa mãn tính chất của Y là hòa tan img2 tạo dung dịch xanh lam.

Xét D: Etylamin không thõa mãn tính chất của X là hòa tan img3 tạo dung dịch xanh lam.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.