Khẳng định nào dưới đây là sai?

A.

$30{\rm{ }}h{m^2}2{\rm{ }}{m^2} = {\rm{ }}302{\rm{ }}{m^2}$

B.

$5{\rm{ }}da{m^2}20{\rm{ }}{m^2} = {\rm{ }}520{\rm{ }}{m^2}$

C.

$12{\rm{ }}h{m^2}40{\rm{ }}{m^2}$ = $1200\frac{2}{5}da{m^2}$

D.

$4520{\rm{ }}{m^2}$ = $45\frac{1}{5}da{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} 30h{m^2}2{m^2} = 300002{m^2}; \ \\ 5da{m^2}20{m^2} = 520{m^2}; \ \\ 12h{m^2}40{m^2} = 1200\frac{2}{5}da{m^2}; \ \\ 4520{m^2} = 4500{m^2} + 20{m^2} = 45\frac{1}{5}da{m^2}. \ \\ \end{gathered} $ Vậy khẳng định sai là : $30h{m^2}2{m^2} = 302{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.