Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến?        

A.

Phép tịnh tiến theo véctơ img1 biến điểm img2 thành điểm img3 thì img4.

B.

Phép tịnh tiến là phép đồng nhất nếu véctơ tịnh tiến img1.

C.

Nếu phép tịnh tiến theo véctơ img1 biến img2 điểm img3thành hai điểm img4thì img5là hình bình hành.

D.

Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một elip.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  A sai vì Phép tịnh tiến theo véctơ img1 biến điểm img2 thành điểm img3thì img4. B đúng vì phép tịnh tiến theo véctơ tịnh tiến img5 biến mọi điểm img6thành chính nó nên là phép đồng nhất. C sai vì nếu img7là hai véctơ cùng phương thì khi đó img8 nên img9là các véctơ cùng phương do đó thẳng hàng vì vậy tứ giác img10không thể là hình bình hành. D sai vì phép tịnh tiến biến một đường tròn thành đường tròn.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.