Khẳng định nào sau đây là không đúng về nhóm động vật hằng nhiệt

A. chim và thú là động vật hằng nhiệt
B. động vật hằng nhiệt phân bố kém rộng khắp hơn động vật biến nhiệt
C. nhiệt độ sinh vật ổn định, không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường
D. ở vùng lạnh, động vật hằng nhiệt có lớp mỡ dày hoặc thường đi trú đông
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.