Khẳng định nào sau đây là sai?         

A.

A: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì màu dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng  

B.

B: Đốt hỗn hợp metyl fomat và vinyl fomat với tỉ lệ số molt hay đổi thì số mol O2 tác dụng đều bằng số mol CO2 sinh ra

C.

C: Có thể phân biệt Gly-Gly-Ala và Ala-Gly-Ala-Gli bằng phản ứng màu biure

D.

D: Đốt glixerol, etilen glycol, anlyl amin đều thu được img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A đúng.Cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì màu dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng do phảnứng tạo thành K2CrO4. 2NaOH + K2Cr2O7 → Na2CrO4 + K2CrO4 + H2O

B đúng. HCOOCH3 + 2O2 img1 2CO2 + 2H2O HCOOCH=CH2 + 3O2 img2 3CO2 + 2H2O

C sai. Không phân biệt được 2 chất bằng phảnứng màu biure vì cả 2 chất đều phản ứng cho màu tím xanh.

D đúng C3H8O3 img3 3CO2 + 4H2O C2H6O2 img4 2CO2 + 3H2O CH2=CHCH2NH3 img53CO2 + img6 H2O  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...