Khi các gen phân li độc lập, phép lai AaBbCcDdEEff X AabbCcDdeeff sinh ra bao nhiêu kiểu hình (biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn)?  

A.

212        

B.

22        

C.

23

D.

24

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Do mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn.

Ta có: Aa X Aa cho 2 loại KH. Bb X bb cho 2 loại KH. Cc X Cc cho 2 loại KH. Dd X Dd cho 2 loại KH. EE X ee cho 1 loại KH. ff X ff cho 1 loại KH. vậy có số loại KH được sinh ra là: 24 X 12 = 24

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.