Khi chia một số tự nhiên a cho 12 thì được số dư là 6. Số a không chia hết cho số nào trong các số sau:

A.

4

B.

2

C.

3

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Giả sử a chia cho 12 được thương là b và dư 6, ta có: $a=12\times b+6$ Do $12\times b$ chia hết cho 2; 3; 6 và 6 chia hết cho 2; 3; 6 nên a chia hết cho 2; 3 và 6. Vì $a=12\times b+6=4\times 3\times b+4+2=4\times (3\times b+1)+2$ nên a chia cho 4 dư 2. Vậy trong các số đã cho, a không chia hết cho 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...