Khi cho phản ứng thế giữa ankan X với khí clo (có chiếu sáng, tỉ lệ mol 1 : 1) người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối hơi của Y so với hiđro là 35,75. Tên của X là:                         

A.

2,2-đimetylpropan.

B.

2-metylbutan.

C.

pentan.                

D.

etan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

 

PTHH: CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl

Y gồm CnH2n+1Cl + HCl 

My= 71,5 -> n=5

Chọn A là phù hợp vì cho 1 sản phẩm monoclo và 1 chất là HCl.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.