Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì khối lượng glucozơ cần dùng là bao nhiêu gam ?

A.

45 gam.

B.

90 gam.

C.

36 gam.

D.

40 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình phản ứng :

C6H12O6        2C2H5OH    +    2CO2     (1)

CO2    +    Ca(OH)2        CaCO3+    H2O          (2)

     Theo (1), (2) và giả thiết ta có :

     

     Vì hiệu suất phản ứng lên men là 75% nên lượng glucozơ cần cho phản ứng là :

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.