Khi định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối T là một đại lượng cơ bản trong hệ đơn vị quốc tế SI và đo bằng nhiệt kế khi thể tích không đổi, ta đã quy ước T tỉ lệ với p và đơn vị là K (Kenvin). Nếu đo nhiệt độ bằng K, ta tìm ra được phương trình trạng thái của khí:  = const. Phương trình trạng thái này là tổng hợp của các định luật thực nghiệm nào?

A.

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt và định luật Sac-lơ.

B.

Định luật Bôi-lơ Ma-ri-ôt, định luật Sac-lơ và định luật Gay Luy-xac.

C.

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt.

D.

Định luật Sac-lơ và định luật Gay Luy-xac.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt.

Theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt, pV = hằng số hay p = . Khi V = hằng số, theo định nghĩa của nhiệt độ tuyệt đối T tỉ lệ với p, do đó p =  = hs. Phương trình vừa thu được là phương trình trạng thái khí lí tưởng, cho nên người ta thường nói khí lí tưởng là khí tuân theo đúng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt. Người ta không nhắc đến định luật Sac-lơ nữa vì nó nằm trong định nghĩa của nhiệt độ Ken-vin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.