Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào trong số các polime sau đây?

A.

Polipropilen.

B.

Tinh bột.

C.

Poli(vinyl clorua).

D.

Polistiren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Polipropilen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.