** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau:

Những cá thể chưa biết chắc chắn kiểu gen (có thể đồng hợp hay dị hợp) là:

A.

II1, II4, I2, I4.

B.

I4, III2.

C.

I2, I4, III2.

D.

I2, I4, II1, II2, II3, II4, III2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I2, I4, III2.

Kiểu gen có thể là AA hoặc Aa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.