Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

A.

bước sóng.

B.

tần số sóng.

C.

chu kì sóng.

D.

biên độ sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì chu kì của sóng là không đổi, vận tốc truyền sóng trong nước lớn hơn vận tốc truyền sóng trong không khí → bước sóng sẽ tăng:     

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.