Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây là sai?         

A.

Đột biến đảo đoạn không làm mất vật chất di truyền do đó ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản khi ở thể dị hợp.

B.

Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ có thể làm giảm số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.

C.

Mất đoạn nhỏ thường được ứng dụng để lập bản đồ gen và loại bỏ những gen có hại ra khỏi bộ nhiễm sắc thể.

D.

Lặp đoạn nhiễm sắc thể tạo ra đoạn vật chất di truyền bổ sung, góp phần tạo nên các gen mới dưới tác dụng của đột biến gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A sai vì đột biến đảo đoạn vẫn làm giảm khả năng sinh sản ở thể dị hợp.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.