Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Thực vật đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật.

B.

Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể.

C.

Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín.

D.

Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phát biểu đúng là A

B sai : sự thất thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn C : sai, năng lượng không được sử dụng lại D : sai, nấm cũng có khả năng phân giải chất hữu cơ thành vô cơ  

Vậy đáp án đúng là A 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...