Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây là đúng ?

A.

Hô hấp sáng giúp tăng lượng sản phẩm quang hợp

B.

Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách

C.

phần năng lượng hô hấp được thải ra qua dạng nhiệt là hao phí, không cần thiết

D.

phân giải kị khí gồm đường phân, chu trình crep và chuỗi chuyền electron

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu đúng là B. A sai vì hô hấp sáng làm giảm sản phẩm quang hợp C sai vì nhiệt lượng này tạo điều kiện cho các phản ứng sinh hóa diễn ra. D sai vì phân giải kị khí không có chu trình crep và chuỗi chuyền electron   

Vậy đáp án là B       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.