Khi nói về thể dị đa đội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

B.

Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

C.

Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.

D.

Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu B sai vì thể đa bội thường gặp ở thực vật, hiếm gặp ở động vật do động vật có hệ thần kinh bậc cao và cơ chế xác định giới tính phức tạp → không gây đột biến đa bội được.

Vậy đáp án là B          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...