Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, có mấy phát biểu sau đây là đúng?   (1)       Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào   nhận   (2)       Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia đươc   (3)       Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận   (4)       Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển dược nhân lên trong tế bào nhận

A.1
B.2
C.3
D.4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: Các phát biểu đúng: chỉ có (4)   Thể truyền plasmit có khả năng tự nhân đôi độc lập với hệ gen nhân của tê bào nhận. Nhờ nó, gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.