Khi img1 thay đổi trong khoảng img2 thì img3 lấy mọi giá trị thuộc:        

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: P Trong nửa khoảng img1: Hàm số img2 giảm nênimg3. P Trong nửa khoảng img4: Hàm số img5 tăng nên img6. P Vậy khi img7 thay đổi trong khoảng img8 thì img9 lấy mọi giá trị thuộc img10.   Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.