Khi tiến hành trùng hợp 540 gam buta-1,3-đien thu được hỗn hợp X. Lấy 1/100 hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 20 gam brom phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là:

A.

75%.

B.

80%.

C.

85%.

D.

90%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

75%.

Gọi số mol buta-1,3-đien đã phản ứng là x (mol) và chưa phản ứng là y (mol).

Số mol buta-1,3-đien ban đầu là: = 10 (mol).

Số mol brom phản ứng với hỗn hợp X là: = 12,5 (mol).

+ nBr2

         x mol                       x mol

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

         y mol            2y mol             y mol

Ta có hệ:

H = .100% = 75%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.