** Khi tống hợp 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh đã có 364 liên kết peptit trong phân tử prôtêin đó.

Gen tổng hợp prôtêin nói trên có số nuclêôtit là

A.

2204.

B.

2202.

C.

2196.

D.

2190.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2202.

Số aa của chuỗi pôly peptit hoàn chỉnh = - 2 =  - 2 ( 2 bao gồm bộ ba mở đầu và bộ 3 kết thúc tham gia vào quá trình mã hóa nhưng không tạo ra aa trong phân tử Protêin hoàn chỉnh)

Số LK peptit trong chuỗi pôlypeptit = số aa – 1 (vì cứ 2 axit amin sẽ tạo ra 1 liên kết peptit)

Số aa của protein = 364 +1 =365

Số rNu trên phân tử mARN =(365 +2)x3 =1101

Số Nu trên phân tử ADN = 1101x2 = 2202

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.