Khi tự thụ phấn các cá thể mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng xuất hiện theo biểu thức tổng quát nào sau đây?

A.

.

B.

2n.

C.

2n-1.

D.

4n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2n.

Xét 1 cặp gen dị hợp Aa × Aa → Số dòng thuần là 21 (AA, aa).

+ Xét 2 cặp gen dị hợp AaBb x AaBb → số dòng thuần là 23 (AABB, AAbb, aaBB, aabb).

+ Xét 3 cặp gen dị hợp AaBbDd x AaBbDd → Số dòng thuần là 23 (AABBDD, AABBdd, AAbbDD, AAbbdd, aaBBDD, aaBBdd, aaDD, aabbdd)

+ Vậy, xét n cặp gen dị hợp, số dòng thuần chủng theo công thức 2n.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.