Khi xử lí các hạt giống lưỡng bội có kiểu gen AABB, AaBb bằng hóa chất cônsixin thì có thể tạo ra các thể tứ bội nào sau đây?

A.

AAAABBBB, AAaaBBbb.

B.

AAAABBBB, AaAaBbBb.

C.

AAAABBBB AaaaBBBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AAAABBBB, AAaaBBbb.

Consixin làm cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly ở tất cả các cặp dẫn đến hiện tượng đột biến thể đa bội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.