Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A.

Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi.

B.

Công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh de dọa ở diện rộng.

C.

Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao.

D.

Nguồn đầu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chăn nuôi nước ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nghiệp chế biến còn hạn chế cùng với khí hậu nhiệt đới ẩm khiến dịch bệnh đe dọa khắp nơi => hiệu quả chăn nuôi không ổn định và chất lượng sản phẩm chăn nuôi của nước ta so với thị trường các nước còn thấp (do công nghiệp chế biến, bảo quản chưa phát triển). 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...