Một gen tái bản đã bắt cặp nhầm tại một nuclêôtit trên một mạch đơn. Để xuất hiện 8 gen đột biến, gen đó phải qua thêm số lần tái bản là

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.