Không thể ghép từ “truyền thống” vào trước dòng nào dưới đây ?

A.

An cư lạc nghiệp

B.

Lá lành đùm lá rách

C.

Yêu nước thương nòi

D.

Cần cù trong lao động

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.