Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là:

A.

Fe3O4 và 0,224.

B.

Fe3O4 và 0,448.

C.

FeO và 0,224.

D.

Fe2O3 và 0,448.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe3O4 và 0,448.

FexOy + yCO  xFe + yCO2

VCO =  = 0,02 . 22,4 = 0,448 (lít)

  Fe3O4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.