Kích thước của quần thể là:

A.

số lượng hay khối lượng cá thể trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

B.

diện tích hay thể tích nơi sống của quần thể.

C.

số lượng cá thể đực và cái trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

D.

số lượng, khối lượng cá thể hay năng lượng tích luỹ trong cá thể, phân bố trong một khoảng không gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

số lượng, khối lượng cá thể hay năng lượng tích luỹ trong cá thể, phân bố trong một khoảng không gian.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.