Kim loại nào sau đây tan được trong nước ở nhiệt độ thường?

A.

Cu. 

B.

Fe.

C.

Na. 

D.

Al. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.