**Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về kiểu gen, F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa đỏ. Đem lai phân tích F1, FB phân li 847 cây hoa trắng : 283 cây hoa đỏ.

Cách quy ước gen nào sau đây là đúng?

A.

A: Cây hoa trắng; a: cây hoa đỏ.

B.

A-B-: cây hoa đỏ; A-bb = aaB- = aabb: cây hoa trắng.

C.

A-B- = A-bb = aabb : cây hoa đỏ; aaB-: cây hoa trắng.

D.

A-B- = A-bb = aaB-: cây hoa trắng; aabb: cây hoa đỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A-B-: cây hoa đỏ; A-bb = aaB- = aabb: cây hoa trắng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...