Lai phân tích cơ thể có 2 cặp gen thu được 4 kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. Kiểu gen của cơ thể đem lai phân tích có thể như thế nào?

(1) AaBb.                                         (2) img1hoặcimg2 (với f =25%)

(3) img3 hoặc img4 (với f =50%).                 (4) img5 hoặc img6 (liên kết hoàn toàn).         

A.

A: (2) hoặc (4).

B.

B: (1) hoặc (3).

C.

C: (1) hoặc (2).

D.

D: (1) hoặc (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1) Đúng: Vì AaBb tạo 4 loại giao tử bằng nhau theo tỉ lệ 1:1:1:1, khi lai phân tích → Fa cho 4 kiểu hình 1:1:1:1.

(3) Đúng:   img1 hoặc img2  hoán vị với tần số f =50% đều tạo 4 loại giao tử bằng nhau theo tỉ lệ 1:1:1:1, khi lai phân tích → Fa cho 4 kiểu hình 1:1:1:1.

(2) và (4) sai vì không cho tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1 ở Fa.

Vậy đáp án đúng là: B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...