Làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng lao động xã hội chủ yếu do?

A.

Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật.

B.

Quá trình đổi mới.

C.

Chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

D.

Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật và quá trình đổi mới hoặc chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật và quá trình đổi mới hoặc chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.