Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Campuchia từ 1951 là

A.

ủy ban Mặt trận dân tộc thống nhất.

B.

Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

C.

Đảng Cộng sản Đông Dương.

D.

Chính phủ kháng chiến Campuchia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.