Lấy x mol Al cho vào một dung dịch có a mol AgNO3, b mol Zn(NO3)2. Phản ứng kết thúc được dung dịch X có 2 muối. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư không có kết tủa. Mối quan hệ giữa x, a, b là:

A.

2a < x < 4b.

B.

a < 3x < a + 2b.

C.

a + 2b < 2x < a + 3b.

D.

x = a + 2b.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a < 3x < a + 2b.

Al + 3Ag(NO3)3  Al(NO3)3 + 3Ag

        a                    (mol)

2Al + 3Zn(NO3)2  2Al(NO3)3 + 3Zn

       b                  (mol)

X có 2 muối tác dụng với NaOH dư không có kết tủa → X có Al(NO3)3 và Zn(NO3)2 dư.

  < x < +  a < 3x < a + 2b.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.