Liz and her family went to the ____________ to see beautiful fish,

A.

restaurant

B.

aquarium

C.

hotel

D.

school

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.