Loại đột biến nào sau đây được phát sinh trong quá trình nguyên phân?  

A.

Đột biến xoma và đột biến tiền phôi

B.

Đột biến giao tử và đột biến tiền phôi

C.

Đột biến giao tử và đột biến xoma

D.

Chỉ có đột biến xoma

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các dạng đột biến gen:

- Đột biến giao tử: phát sinh trong giảm phân tạo giao tử, qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử:

+ Đột biến gen trội: sẽ được biểu hiện thành kiểu hình ngay ở cơ thể đột biến.

+ Đột biến gen lặn: biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử lặn (aa) vd: bệnh bạch tạng.

- Đột biến tiền phôi: đột biến xảy ra ở những lần phân bào đầu tiên của hợp tử tồn tại trong cơ thể và truyền lại cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

- Đột biến xoma: xảy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng, sẽ được nhân lên và biểu hiện ở một mô hoặc cơ quan nào đó (ví dụ: cành bị đột biến nằm trên cây bình thường do đột biến xoma ở đỉnh sinh trưởng).

Đột biến xoma không thể di truyền qua sinh sản hữu tính. Vậy ta thấy đột biến xoma và đột biến tiền phôi phát sinh trong quá trình nguyên phân, đột biến giao tử phát sinh trong quá trình giảm phân.

Vậy đáp án là A          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...