Loại đột biến xảy ra trong quá trình phân bào là

A.

đột biến cấu trúc NST.

B.

đột biến số lượng NST.

C.

đột biến gen.

D.

Cả ba loại đột biến cấu trúc NST, số lượng NST, gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả ba loại đột biếncấu trúc NST, số lượng NST, gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.