Hai mạch ADN mới được tổng hợp dưới tác dụng của enzim ADN-polymeraza dựa trên 2 mạch của phân tử ADN mẹ theo chiều

A.

từ 3' → 5' của mạch mới. 

B.

một mạch mới từ 3'→ 5', mạch kia từ 5' → 3'.

C.

từ 5' → 3' của mạch mới. 

D.

hai mạch được tổng hợp ngẫu nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ 5' → 3' của mạch mới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.