Lớp img1img2 học sinh giỏi Toán, img3 học sinh giỏi Lý, img4học sinh giỏi Hóa, img5 học sinh giỏi cả Toán và Lý, img6 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, img7 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, img8 học sinh giỏi cả img9 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp img10 là:

A.

img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta dùng biểu đồ Ven để giải: img1 

Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất img2 trong img3 môn là: img4

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.