Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khác nhau căn bản về việc xác định:

A.

Nhiệm vụ và vị trí của cách mạng.        

B.

Lực lượng và vị trí của cách mạng.

C.

 Nhiệm vụ và lực lượng của cách mạng.        

D.

Vai trò lãnh đạo và động lực của cách mạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.