Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A.

Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

B.

chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

C.

chuyển từ bãi công chính trị sang tổng bãi công.

D.

chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 50. Cách giải: Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Tmng ưong Đảng Bônsêvich (Luận cưong tháng Tư), chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...