: Luật nghĩa vụ quân sự sữa đổi năm 2015 quy định độ tuổi nhập ngủ trong thời bình là ?

A. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.
B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi
C. Từ 17 tuổi đến hết 27 tuổi
D. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.