Lúc 8 giờ một xe tải chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 40 km/giờ. Đến 9 giờ một xe con cũng chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng cùng đường với xe tải với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi khi xe con đuổi kịp xe tải thì điểm gặp nhau cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

A.

120km

B.

80km

C.

100km

D.

90km

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Khi xe con bắt đầu xuất phát thì xe tải đã đi được một đoạn đường dài: $40 \times (9 - 8) = 40\,(km)$ Cứ sau 1 giờ xe con “gần” tới xe tải một đoạn đường là: 60 – 40 = 20 (km) Thời gian để xe con đuổi kịp xe tải là: $40:20 = 2$ (giờ) Điểm gặp nhau cách Hà Nội số ki-lô-mét là: $60 \times 2 = 120\,(km)$ Đáp số: 120km.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.