Lúc đầu một mẫu 210Po nguyên chất phóng xạ α chuyển thành một hạt nhân bền. Biết chu kỳ phóng xạ của ${}_{84}^{210}Po$ là 138 ngày. Ban đầu có 2 (g) ${}_{84}^{210}Po$. Tìm khối lượng của mỗi chấy ở thời điểm t, biết ở thời điểm này tỷ số khối lượng của hạt nhân con và hạt nhân mẹ là 103: 35 ?

A. mPo = 0,7 (g), mPb = 0,4 (g).
B. mPo = 0,5 (g), mPb = 1,47 (g).
C. mPo = 0,5 (g), mPb = 2,4 (g).
D. mPo = 0,57 (g), mPb = 1,4 (g).
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...