Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931 là

A.

công nhân, tư sản.

B.

nông dân, tiểu tư sản.

C.

tư sản, tiểu tư sản.

D.

công nhân, nông dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 91-93, suy luận. Cách giải: Dựa vào diễn biến của phong trào 1930 -1931 có thể thấy lực lượng chủ yếu tham gia phong trào này là công nhân và nông dân. Từ phong trào, khối liên minh công nông được hình thành, nông dân và công nhân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.

Đáp án đúng là D!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.