Lực lượng cách mạng đề đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?           

A.

Công nhân và nông dân.

B.

Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông.

C.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.

D.

Công nhân và nông dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.