Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là:

A.

2,25 gam.

B.

1,80 gam.

C.

1,82 gam.

D.

1,44 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,25 gam.

CH2OH(CHOH)4CHO + H2  CH2OH(CHOH)4CH2OH

nglucozơ pư = nsobitol = = 0,01 (mol).

mglucozơ = 180.0,01. = 2,25 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...