Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Tuân thủ pháp luật.

B.

Sử dụng pháp luật.

C.

Áp dụng pháp luật.

D.

Thi hành pháp luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: N không thực hiện hành vi bị pháp luật cấm.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.