Mạch 1 của gen có A1 = 100; T1 = 200. Mạch 2 của gen có G2 = 300; X2 = 400. Biết mạch 2 của gen là mạch khuôn. Gen phiên mã, dịch mã tổng hợp 1 chuỗi polipetit. Biết mã kết thúc trên mARN là UAG, số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của ARN vận chuyển là:

A.

A = 100; U = 200; G = 400; X = 300

B.

 A = 199; U = 99; G = 300; X = 399  

C.

 A = 200; U = 100; G = 300; X = 400 

D.

 A = 99; U = 199; G = 399; X = 300  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Theo nguyên tắc bổ sung: A1 = T2 và A2 = T1 → Mạch khuôn (mạch 2) có : A2 = 200 , T2 =100 , G2 = 300 , X2 = 400 Theo nguyên tắc bổ sung: Nu trên mạch mã gốc bổ sung với nu trên mRNA Nu trên mRNA bổ sung với nu trên anti-codon của tRNA → số nu trên các bộ ba đối mã tương tự như số nu trên mạch 2 Mã kết thúc là UAG (mRNA) – không được dịch mã. Trên các bộ ba đối giảm đi các nu : A, U, X → số nucleotid trên tRNA là : A = A2 – 1 = 200 – 1=199                            U = T2 – 1 = 100 – 1 = 99             G = G2 = 300                                                     

X = G2 – 1 = 400 – 1 = 399

số nucleotid trên tRNA là : A = 199;  U = 99;  G = 300;  X = 399

Vậy đáp án là B 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.